Personel ve Sicil Birimi

SORUMLULAR:
 
1-Başhekim  2-Hastane Müdürü  3 -  Hastane Müdür Yardımcısı 4  – Personel Birimi Çalışanları
 
PERSONEL BİRİMİNİN GÖREVLERİ
1 - Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)
2 - Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.
3 - Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.
4 - Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapan  sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.
6 - Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.
           
BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DOKÜMANLAR :

Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği.

Resmi Gazete Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta